23Setembre2023

Ajuts a la indústria per a l’eficiència energètica. (IDAE-FNEE)

  

 • Bases reguladores: Reial Decret 263/2019

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf

 • Reial Decret 440/2021, de 22 de juny, pel que s’amplia el termini de convocatòria vigent fins el 30 de juny de 2023

https://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/26_ajuts_financament/IDAE_EE_INDUSTRIA/Arxius/Ampliacio-industria-2023-BOE.pdf

 • Pàgina web de l’ICAEN:

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-00001/

 

Programa d’ajuts al Fons Nacional d’Eficiència Energètica a Catalunya

Què es subvenciona:

 • Actuacions amb una reducció de les emissions de CO2 i del consum d’energia final mitjançant la millora de l’eficiència energètica.
 • Energia final subministrada a la indústria, no incloent els subministres del sector de transformació de l’energia i les indústries de l’energia pròpiament.
 • NO es subvencionen la cogeneració ni la fotovoltaica o eòlica.

Qui:

 • PIME o una gran empresa del sector industrial (CNAE 2009 del 07 al 11, del 13 al 33 o del 35 al39)
 • Empreses de serveis energètics, contractada per planta industrial.

Inversió elegible mínima per sol·licitud (IVA exclòs):

 • Tipologia 1 – millora processos industrials: 75.000 €
 • Tipologia 2 – sistemes gestió energètica: 30.000 €

Import màxim d’ajut per projectes, en una mateixa ubicació industrial: 8.000.000 €

Règim de concessió: reglat, per ordre d’entrada

Termini de sol·licitud: fins 30 juny del 2023

Caràcter incentivador:

 • Les actuacions no es poden iniciar abans de la data de registre de la sol·licitud de l’ajut.

Data a tenir en compte, la data d’inici de les obres de construcció finançades per la inversió, de compra o comanda d’equips o qualsevol altre compromís que faci irreversible la inversió.

 • No es consideren com inicis dels treballs: treballs preparatoris com obtenció de permisos i estudis previs de viabilitat

Tipologia 1. Millora de processos industrials

 • Inversions en substitució d’equips i instal·lacions així com sistemes auxiliars consumidors d’energia, per altres que utilitzen tecnologies d’alta eficiència energètica o la Millor Tecnologia Disponible (MTD) d’estalvi i eficiència energètica per reduir consum d’energia final i les emissions de CO2 .
 • No son elegibles les EERRR elèctriques (no redueixen les emissions de CO2, en el procés.
 • Limitació: ràtio econòmic energètic inversió elegible no pot superar aproximadament l’1,2 € per kWh d’estalvi.

Tipologia 2. Sistemes de gestió energètica

 • Inversions per actuacions de mesura de les variables de consum d’energia, per instal·lació d’elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per anàlisi, regulació i control.
 • Requisit: complir amb la ISO 50.001 de sistemes de gestió energètica
 • Limitació: ràtio econòmic energètic inversió elegible no pot superar aproximadament l’1,25 € per kWh d’estalvi.
 • Dificultat: estimació d’estalvi arran de les actuacions de control.

Intensitat d’ajut.

 • Càlcul sobre la inversió elegible del projecte: 30% de la inversió elegible
 • Càlcul sobre el cost subvencionable del projecte: 30% (gran empresa); 40% (mitjana empresa); 50% (petita empresa).

*Cost subvencionable: inversió elegible menys la inversió de referència

*Inversió de referència = cost de l’equip equivalent no eficient

L’ajut real serà el menor import de les dos opcions de càlcul amb un import màxim de 8.000.000 €.

 

 

IDAE_FNEE
Compartir contingut
 

Web del programa de les 7 comarques

Documents de planificació

Seu electrònica

Seu electrònica

 

 
Amb la col•laboració de:
 
Copyright © 2023 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.