23Setembre2023

Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia

 

 • Bases reguladores. Reial decret 1124/2021

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21106

 • Convocatòria dels ajuts. Resolució ACC/2416/2022

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=935091

 • Enllaç a la pàgina web de l’ICAEN:

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/renovables-termica-sectors-productius/

 

Beneficiaris:

Programa 1. Sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent el residencial. Quan hi ha activitat econòmica

Programa 2. Edificis no residencials, establiments o infraestructures del sector públic. Quan no hi ha activitat econòmica

Actuacions subvencionables:

 • Aplicacions tèrmiques per a producció de fred i/o calor: ACS, calefacció, refrigeració, climatització de piscines, directament o amb xarxes de calor.
 • Aplicacions de baixa, mitja i alta temperatura en processos productius: ebullició, esterilització, neteja, assecatge, rentat, vaporitzat, climatització de naus, hivernacles, etc.

Tecnologies subvencionables:

 • Solar tèrmica
 • Geotèrmia, hidrotèrmia, aerotèrmia
 • Biomassa (calderes, aparells de calefacció local tancats i cambres de combustió)
 • Xarxes de calor i/o fred

Règim de concessió: Reglat, per odre d’entrada de la sol·licitud

Termini de sol·licitud: des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins al 31 de desembre de 2023

Termini de justificació: 18 mesos des de la notificació de la resolució

Inici de l’actuació:

 • Després de la sol·licitud: Programa 1
 • Després de la publicació del RD (22/12/2021): Programa 2

Intensitat d’ajut : calcular com un percentatge sobre el total de costos subvencionables

Programa 1: 45% (petita empresa), 40% (mitjana empresa) o 35% (gran empresa)

Programa 2: 70%

 

Actuacions subvencionables

Cost subvencionable unitari màxim (Csum) o Cost elegible unitari màxim (Ceum)(€/kW)

Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques

2.000

Instal·lacions aerotèrmiques

1.000

Instal·lació solar tèrmica (1)

1.070

Biomassa càmera de combustió (2)

100

Calderes de biomassa i aparells de calefacció local (2)

500

Desenvolupament de noves xarxes de tuberies de distribució i de subestacions d'intercanvi o d'ampliació d'existents per centrals de generació noves o existents (3)

450

(1) en cas d'incorporar sistemes de producció de fred mitjançant energia tèrmica com màquines d'absorció, adsorció, etc. el cost subvencionable unitari màxim s'incrementa en un 50%

(2) el combustible serà 100% renovable i no es permetrà la utilització de combustibles que provinguin de fustes que s'hagin tractat químicament

(3) La potencia es mesurarà en potència d'intercanvi

 

*Ajuts addicionals per repte demogràfic (5%)  i per incorporació de sistemes de fred mitjançant energia tèrmica en instal·lacions solars tèrmiques

 

IDAE_FNEE
Compartir contingut
 

Web del programa de les 7 comarques

Documents de planificació

Seu electrònica

Seu electrònica

 

 
Amb la col•laboració de:
 
Copyright © 2023 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.