Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

27Març2019

Serveis

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades que realitza el Consell Comarcal del Pallars Jussà de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al portal www.pallarsjussa.cat és:

Consell Comarcal del Pallars Jussà
CIF P7500014A
Carrer Soldevila, 18
25620 Tremp (Lleida)

 2.- Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades subministrades al Consell Comarcal del Pallars Jussà per diferents mitjans, sistema de videovigilància, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament

 

Per a què es fan servir les dades

Quant de temps conservarem les dades

Prestació de serveis i tràmits del Consell

Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol·licitat. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències del Consell.

Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les vostres dades, que es conservaran per garantir el compliment de les competències i responsabilitat de la entitat i els ajuntaments.

Subscripcions

Es remetrà informació dels serveis i activitats del Consell. Les dades no seran cedides a tercers.

Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciteu no rebre les nostres comunicacions, i en aquell moment se suprimiran. Podeu sol·licitar-ne la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Activitats

Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers... organitzats pel Consell. Les dades no seran cedides a tercers.

Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi celebrat l'activitat. Després, es conservaran com a part del registre històric de l'entitat.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la vostra sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això se suprimiran, tret que impliqui responsabilitats de l'entitat.

 

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal, especialment per als serveis lliurats als Ajuntaments.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de les competències del Consell i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Consell o a tercers. El Consell es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3. Tractament de les dades per tercers

Per garantir els serveis del Consell Comarcal, les vostres dades poden ser tractades per tercers dedicats a aquest fi, com ara el servei les concessionàries dels serveis (transport escolar, medi ambient, etc.), a més dels proveïdors de serveis (allotjament dels webs, serveis de la Diputació i la Generalitat, etc.). Aquesta gestió de les vostres dades es realitza únicament i exclusivament per garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que us oferim, i garantim que aquestes organitzacions apliquen les mesures i les millors pràctiques de seguretat de la informació.

No es transferiran les vostres dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni a països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la vostra autorització expressa prèvia.

4.- Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què el Consell està tractant les dades:

 • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té el Consell i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
 • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
 • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi.
 • Portabilitat de les dades: que us lliurem les dades en un format compatible perquè les pugueu lliurar a un tercer que us hagi d'oferir un servei.

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adreçat al Delegat de Protecció de Dades, Consell Comarcal del Pallars Jussà, Carrer Soldevila, 18, 25620 Tremp (Lleida) o per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme el Consell Comarcal del Pallars Jussà, es pot posar en contacte amb la Delegada de Protecció de Dades del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Carrer Soldevila, 18, 25620 Tremp (Lleida) o per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

6.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que el Consell ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Interreg-POCTEFA

Interreg - POCTEFA

Gps Tourism, Green Pyrenees Slow Tourism, es un proyecto colaborativo de 5 territorios de ambos lados de los Pirineos, representados por 8 socios
Gps Tourism, Green Pyrenees Slow Tourism, c’est un projet collaborative de 5 territoires des deux côtés des Pyrénées, représentés par 8 partenaires
  

El objetivo principal del proyecto es el fomento y la promoción del patrimonio natural y cultural de los Pirineos, a través del desarrollo de un modelo integral transfronterizo de turismo vinculado a la movilidad sostenible.

Objetivos Específicos

 • Mejorar la visibilidad y promoción en los mercados internacionales de los Destinos de Montaña de los Pirineos vinculados a la movilidad sostenible y de sus productos turísticos.
 • Adaptar infraestructuras y equipamientos de referencia (públicos y privados) a los parámetros de la movilidad sostenible, como medio para mejorar la accesibilidad a los activos naturales y culturales de estos destinos.
 • Diseñar e implementar estrategias compartidas de cooperación público-privadas de gestión de un modelo turístico responsable y sostenible.

Resultados esperados del proyecto

 • Aumento del número de instrumentos transnacionales que promocionan el patrimonio del territorio a través de estrategias de turismo vinculadas a la movilidad sostenible.
 • Aumento del número de productos turísticos transfronterizos existentes relacionados con la movilidad sostenible.
 • Mejora y refuerzo de los equipamientos e infraestructuras vinculadas a la movilidad sostenible como elementos imprescindibles para el desarrollo de este modelo turístico.
 • Aumento de la sensibilización y refuerzo de las capacidades de los actores públicos y privados del territorio en relación a la movilidad sostenible como catalizador del modelo de desarrollo turístico.
ACCIONES COMUNES
ACCIONES EN EL TERRITORIO

Acción 1 - Gestión del proyecto   

Los objetivos principales de esta acción son proveer gestión financiera y administrativa del proyecto, asegurar una coordinación eficiente y fluida, asegurar el cumplimiento de todos los objetivos y estimular y apoyar la comunicación entre los socios.

Les principaux objectifs de cette action sont assurer la gestion administrative et financière du projet, assurer une coordination efficace et fluide, veiller au respect de tous les objectifs et entretenir et soutenir la communication entre les partenaires du projet.

Mayo de 2017 - Licitación

Junio de 2017 - Adjudicación

Acción 2 – Actividades de Comunicación   

Los objetivos principales de esta acción son dar a conocer el proyecto, sensibilizar e informar a la población local de las acciones tanto comunes como las individuales en cada territorio de los socios y por último informar a los principales actores internacionales sobre los resultados obtenidos en el proyecto.

Les principaux objectifs de cette action sont dévoiler le projet, sensibiliser et informer la population locale des actions à la fois communes et individuelles dans chaque territoire des partenaires et enfin informer aux acteurs internationaux sur les résultats du projet.

Marzo de 2017

Acción 3 – Estudio del Arte   

Esta acción está orientada a generar información y conocimiento sobre la movilidad sostenible en el ámbito del turismo en los distintos territorios. Este conocimiento conformará los cimientos sobre los cuales se conceptualizará la estrategia de desarrollo de un modelo integral transfronterizo de turismo vinculado a la movilidad sostenible, así como de todos los instrumentos a implementar durante el proyecto.

Cette action vise à générer des informations et des connaissances sur la mobilité durable dans le domaine du tourisme dans les différents territoires. Cette connaissance formera les fondations sur lesquelles se conceptualisera la stratégie de développement d’un modèle intégré transfrontalier de tourisme lié à la mobilité durable, ainsi comme tous les instruments à mettre en œuvre pendant le projet.

Abril de 2017 - Licitación

Mayo de 2017 - Adjudicación

Acción 4 – Planificación   

Esta Acción corresponde a las actividades de diseño y conceptualización conjunta de la estrategia y de los instrumentos que se desplegarán durante el proyecto.

A través de esta Acción se diseñarán los Planes de Acción de cada territorio para la implantación de una estrategia de movilidad turística sostenible y un plan de creación de producto turístico y de promoción en los mercados internacionales. Así mismo, se acordará el formato, estructura y mecanismos de funcionamiento del Club de Destinos de Montaña, estructura transfronteriza que velará por el buen funcionamiento de la estrategia diseñada..

Cette action correspond aux activités de design et conceptualisation conjointe de la stratégie et des instruments qui seront déployés au cours du projet.

À travers cette Action, des Plans d’Action de chaque territoire seront conçus pour la mise en œuvre d’une stratégie pour la mobilité touristique durable et la création d’un plan de produit touristique et de promotion sur les marchés internationaux. En outre, le format, la structure et les mécanismes de fonctionnement du Club de Destinations de Montagne seront convenus, structure transfrontalière qui va assurer le bon fonctionnement de la stratégie conçue..

Julio de 2018 - Licitación 

Acción 5 - Proyecto ejecutivo del nuevo centro catalizador de la oferta de movilidad turística sostenible de La Pobla de Segur   

Se actuará sobre la antigua estación de tren de La Pobla de Segur, al lado del embalse de Sant Antoni y de la carretera C-13, donde se ubicará la oficina de turismo, un espacio divulgativo del entorno y el centro BTT, para convertir este espacio en el centro catalizador de la movilidad sostenible en la comarca (tren de los lagos, senderismo, cicloturismo, BTT autobuses y enlace por carretera con el teleférico de Estany Gento que da acceso al Parque Nacional de Aigüestortes).

Un projet exécutif du nouveau centre catalyseur de l'offre de la mobilité touristique durable de La Pobla de Segur

On agira sur l’ancienne gare de La Pobla de Segur, près du barrage de Sant Antoni et de la route C-13, où on y placera l’office de tourisme, un espace divulgateur de l’environnement et le centre VTT. Tout ça pour transformer cet espace en un centre catalyseur de l’offre de la mobilité durable dans la région (Train des Lacs, tourisme pédestre, cyclotourisme, VTT, bus et liaison par route avec le téléphérique d’Estany Gento qui permet d’accéder au Parc National d’Aigüestortes et Estany de Sant Maurici).

Diciembre de 2016 - Aprobación del proyecto

Febrero de 2017 - Licitación

Mayo de 2017 - Adjudicación

 Junio de 2017 - Formalización Contrato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCIONES PROMOVIDAS POR OTROS SOCIOS DEL PROYECTO 

Consell Comarcal del Pallars Sobirà  

 • Mejora de la conectividad fluvial en la presa de Hostalet - presupuesto: 350.000€  (ver anuncio de licitación)
 • Tematización de la red de senderos históricos de la época románica en el municipio de la Guingueta d’Àneu -presupuesto: 50.000€

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes  

 • Realización de un esquema de desplazamientos sostenibles y turísticos a partir de las estaciones del Train Jaune - presupuesto: 40.000€

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes  

 • Diseño de una señalización de interpretación del Château Saint-Pierre - adjudicado: 24.270€
 • Creación, rehabilitación y promoción de los caminos de senderismo - presupuesto: 125.433€
 • Organización de eventos para promocionar las actividades sostenibles en plena naturaleza, destinadas al gran público y a profesionales del ámbito turístico local - presupuesto: 30.260€

Syndicat Mixte du Train Touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes

 • Señalización del acceso a las estaciones del Train Rouge - adjudicado: 20.000€
 • Puesta en marcha de una estrategia de comunicación del Train Rouge - presupuesto: 27.200€
 • Acondicionamiento de los andenes de las estaciones del Train Rouge - presupuesto: 30.000€ (ver anuncio de licitación)
 • Acondicionamiento de un vehículo mixto del tren para el transporte de pasajeros y bicicletas - presupuesto: 30.000€

Syndicat Agly-Verdouble

 • Desarrollo de una red de movilidad sostenible y acondicionamiento de caminos de senderismo - presupuesto: 47.470€
 • Acciones de comunicación y puesta en marcha para el recorrido de las viñas del tren turístico - presupuesto: 35.719,53€

Communauté de Communes des Pyrénées Vallées des Gaves  

 • Señalización adaptada en el inicio y a lo largo del recorrido de los senderos y creación de útiles numéricos adaptados - presupuesto: 50.000€

 

 

 

Página web del programa Interreg - POCTEFA                   -            Página web de Política Regional de la Unión Europea 

 

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
--
Le projet a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au travers du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au travers de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.

FEDER

FEDER

  Amb la col·laboració de:
Diputació de Lleida
Projecte FEDER “Valorització del Patrimoni Cultural i Natural per a la Dinamització Turística del Pallars Jussà” 

Projecte que es desenvoluparà entre els anys 2017 i 2020, inclòs dins l’estratègia comarcal de divulgació i aprofitament sostenible del patrimoni natural i cultural com a eix de desenvolupament per avançar en la dinamització turística.

Compta amb un pressupost d’1,2 MEUR i permetrà tirar endavant les següents accions:

 1. Remodelació de la proposta expositiva del Museu de la Conca Dellà
 2. Implantació d’un sender natural i d’interpretació patrimonial a les Adoberies de la Font-vella
 3. Senyalització de la xarxa de senders per obtenir el reconeixement Geoparc per part de la Unesco
 4. Creació de la xarxa de senders interpretatius del patrimoni megalític a Senterada
 5. Recuperació ambiental per la dinamització turística del Parc del Pinell
 6. Actualització tecnològica, càmeres de Sant Gervàs per a l’observació de fauna
 7. Tematització de la xarxa de senders: Senders històrics de l’època romana a Isona

Contractació

Licitació

Notícies 

   ANY 2017
   ANY 2018

 

Aquest projecte s’emmarca en la darrera convocatòria de l’eix 6 del Programa Operatiu d’Inversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, en base a la Prioritat d’Inversió 6.3 relativa a la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural i ho fan versus el foment turístic. El fons FEDER és el principal instrument de la Unió Europea per pal·liar els efectes de la disparitat entre les regions. El Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 té com a objectiu la promoció d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en la línia de les directrius de l’estratègia Europa 2020 i la seva transposició a Catalunya.

Dimarts, 09/08/2016

 • Vida neandertal al Pirineu

 • Troben noves dades sobre els neandertals a la Cova dels Tritons

 • Lluís Oliva plega d’alcalde per tornar a la policia
 • El Pallars, terra de cinemes
 • Visites guiades a la central de Talarn

 

Dilluns, 25/04/2016

 • Nou tren de la Pobla amb més freqüències
 • El Tremp aconsegueix un important empat. Tremp 2 – Vallfogona 2
 • Triomf important del filial del Cervera. Cervera B 3 – Pobla de Segur 1

 • Tremp 2 – Vallfogona 2
 • Cervera B 3 – Pobla de Segur 1

Diumenge, 24/04/2016

 • Una regidora de CiU a Tremp renuncia al càrrec per motius laborals
 • Curs per explicar en un minut un projecte empresarial

 • Actes a l’Acadèmia de Militars de Talarn

Més articles...

Perfil del Contractant

Web del programa de les 7 comarques

Seu electrònica

Seu electrònica

facebook_page_plugin
Copyright © 2019 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.