Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

18Juny2018

Serveis

EAIA

Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència
 

EAIA Supracomarcal lleida Nord

Els EAIA són uns equips de professionals especialitzats, de l'àmbit psicològic, pedagògic i social distribuïts territorialment, que es dediquen a la valoració, actuació i atenció d'infants en alt risc social, és a dir, en risc de poder-se trobar en una situació de maltractament o de desemparament , treballant tant amb els menors com amb les seves famílies.

L'objectiu es donar resposta a situacions i necessitats de les persones menors d'edat que requereixen, pel seu abordatge, una especialització tècnica.

 

Està adreçat a:

Famílies d’alt risc social, multiproblemàtiques, problemes d’inestabilitat general, problemes de salut mental, problemes de toxicomanies, desestructuració familiar, problemes de conducta i educatius greus en el nucli familiar... Tots aquests problemes poden dificultar portar a terme les funcions parentals i responsabilitats com a pares respecte als seus fills.

L'activitat d'aquest servei en la nostra comarca es va iniciar el juliol de 1990 quan, arrel de l'aplicació d'un Decret de Protecció de Menors, es va iniciar el desplegament d'EAIAs per tota Catalunya.

Aquests equips estan formats per professionals de diverses disciplines: educació social, treball social, pedagogia i psicologia, , que atenen cada cas de manera individualitzada amb l'objectiu de millorar-ne les condicions.

El Consell Comarcal del Pallars Jussà i la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA) del Departament de Benesetar Social i Família de la Generalitat de Catalunya tenen un conveni de col•laboració del qual depèn l'EAIA.

Des de la nostra comarca, l'EAIA s'ocupa dels casos de les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, el Solsonès, l'Alt Urgell i la Baixa Cerdanya.

 

Les funcions dels EAIA’s són:

•  Recepció dels casos d'alt risc social que els deriven els serveis socials d’atenció primària, educació, ensenyament, sanitat, les instàncies judicials o policials o la pròpia Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

•  Diagnòstic i valoració dels menors i les famílies en situació d’alt risc social des de la triple vessant del treball social, la pedagogia i la psicologia.

•  Emissió de les propostes tècniques i administratives que vagin més en benefici dels menors.

•  Elaboració de plans de millora per al menor i la seva família.

•  Seguiment del menor i de la seva família un cop aplicada la mesura: atenció del menor en el nucli d’origen o en un recurs institucional o familiar (família aliena o extensa).

•  Assessorament als serveis socials d’atenció primària i altres professionals en matèria d’infància i adolescència.

•  Establir coordinacions amb altres equips, serveis i recursos que intervenen.

•  Promoure la prevenció en matèria d’infància d’alt risc social mitjançant el treball comunitari.

L'objectiu primordial de la nostra tasca, segons queda establert en la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i adolescència és valorar les situacions de risc que poden afectar els nens i nenes d'entre 0 i 18 anys. Això significa recollir informació sobre circumstàncies desfavorables de tipus psicosocial, econòmic, familiar i/o individual que podrien induir a maltractaments o situacions conflictives pel benestar dels menors.

Aquesta informació ens pot arribar de qualsevol professional o qualsevol persona que detecti que un infant està en situació de risc, des d'ensenyament, àmbit sanitari, serveis socials..., i la nostra funció anirà sempre dirigida a protegir aquest infant, estudiant cada cas i prenent les mesures més indicades.

 

Mesures:

Sempre que es pugui es prendran mesures per resoldre la problemàtica dins el nucli familiar on es troba el menor, atorgant els ajuts de caire psicosocial que calguin.

No obstant hi ha casos en què el menor s'ha de separar del nucli on viu, per tal de què pugui ésser protegit, aleshores, es buscarà el recurs més adient perquè aquest tingui les necessitats adequades pel seu correcte desenvolupament. Les mesures poden ésser de caire definitiu, com és l'adopció o bé temporal, separant el menor del seu nucli familiar fins que es consideri que la seva problemàtica s'ha solucionat i aquest ja pot tornar a casa. Aquests recursos poden ésser o bé un centre d'acció educativa, o bé serà una família d'acollida qui s'ocuparà de la cura de l'infant, ja sigui pròpia o aliena.

Com contactar:

Tel. Infància Respon: 900 300 777 (24h. al dia).

En cas de dubtes o consultes, i de deteccions de possibles situacions de risc, qualsevol, ciutadà o ciutadana pot trucar a aquest telèfon.

Informació d'interès:

http://www.gencat.cat/generalitat/cat/index.htm

LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

Infància, Adolescència i Joventud

Infància, adolescència i Joventud:

Serveis Socials Especialitzats

Serveis Socials Especialitzats

Teleassistència

Teleassistència

SAD

Servei d'Atenció Domiciliària
 

Finalitat

Organitzar i coordinar accions que es realitzen a la llar de la persona i/o familia, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies que presenten dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia.

Aquestes accions es duen a terme per mitjà de treballadors/es familiars, les quals acudeixen al domicili per prestar el servei.

 

Prestacions

S’ofereixen les següents prestacions, sempre i quan estiguin relacionades amb un Pla de Treball establert amb Serveis Socials o bé al Pla Individualitzat d’Atenció elaborat pel gestor del cas:

•  Asistencia personal i familiar.

•  Ordre i cura de la llar.

•  Relació amb l’entorn i la comunitat.

 

Adreçat

Persones i/o families que es troben, per motius físics, psíquics o socials, en situació de manca d’autonomia temporal o permanent, negligència o incapacitat per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana i garantir l’adequat desenvolupament personal i familiar.

 

Condicions d’accés:

Sol.licitant-ho a la Treballadora Social de l’Equip d’Atenció Social Primària del Consell Comarcal, la qual valorarà l’estat de la necessitat i proposarà el tipus d’ajuda o intervenció més adient.

 
 

Serveis Socials Bàsics

Presentació
 

Que són?

Els Serveis Socials d'Atenció Primària constitueixen el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d'aquest i el més proper a l'usuari i als àmbits familiar i social.

Els SSAP es presten mitjançant equips multidisciplinars anomenats Equips Bàsics d'Atenció Social Primària L'àmbit d'intervenció dels equips és la comarca del Pallars Jussà.

És un servei gratuït.

 

Que fan?

•  Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió.

•  Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea territorial corresponent.

•  Informació, valoració, orientació i assessorament.

•  Aplicació d'accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies.

•  Gestió i coordinació dels serveis corresponents al primer nivell.

•  Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció.

•  Treball comunitari.

 

Qui els forma?

Professionals del camp del Treball Social i l’Educació Social

 

Que poden tramitar

Recursos adreçats a infants i adolescents, família, dona, jove, gent gran, adults, discapacitats, persones amb dependències, altres col.lectius.

e-mail de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon 973650187 FAX 973652831

Lectura Fàcil LLei de Serveis Socials

 
 

Benestar Social i Família

Benestar Social i Família

Perfil del Contractant

Web del programa de les 7 comarques

Seu electrònica

Seu electrònica

facebook_page_plugin
Copyright © 2018 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.